Strefa Płatnego Parkowania


UWAGA! KONTROLERZY NIE SĄ UPRAWNIENI DO POBIERANIA JAKICHKOLWIEK OPŁAT!


W związku z deficytem miejsc postojowych w Otwocku oraz zwiększoną liczbą samochodów w naszym mieście, korzystając z doświadczenia innych miast oraz wychodząc naprzeciw wszystkim parkującym Mieszkańcom, uruchamiamy Strefę Płatnego Parkowania.

 

Co daje Strefa Płatnego Parkowania?

 

 1.     zwiększenie rotacji parkujących samochodów,

 2.     łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego

 3.     ograniczenie natężenia ruchu pojazdów.


Sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania (SPP):

- kontrola uiszczania opłat za postój pojazdów w SPP w Otwocku,

- serwis techniczny parkomatów i przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności urządzeń,

- prowadzenie postępowania windykacyjnego,

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

- przyjmowanie skarg i wniosków.

 

 

 I. BIURO SPP:

Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Wydział Gospodarki Komunalnej.

Telefon:

22 779 20 01 wew. 118 i 139.

Adres e-mail: spp@otwock.pl

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56FC6ACB4B3C0Z/Klauzula_informacyjna_z_art._13_RODO.pdf

 

 

III. OBSZAR

Strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka

 

IV. OPŁATY

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wynoszą:

1) za pierwsze 45 minut parkowania, jednorazowo w danym dniu - 0,0 zł

Aby skorzystać z darmowych 45 minut należy pobrać bilet i umieścić go w widocznym miejscu (na desce rozdzielczej, za przednią szybą pojazdu).

2) za pierwszą godzinę parkowania - 2,5 zł;

3) za drugą godzinę parkowania - 3,0 zł;

4) za trzecią godzinę parkowania - 3,5 zł;

5) za każdą kolejną godzinę parkowania - 2,5 zł;

 

 

Link do uchwały: https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF590B0C3FA1143Z/155.pdf

 

Skan instrukcji

 

V. CZAS FUNKCJONOWANIA

 

Od godz. 8  do 18.

 

Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 18:00 za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr oraz za pomocą innych elektronicznych form płatności.

 

W soboty, niedziele i święta oraz 2 maja, 24 i 31 grudnia parkowanie w SPP jest bezpłatne.

 

VI. UŻYTKOWNICY DLA KTÓRYCH USTALA SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ OPŁAT

1.Pojazdów opisanych w art. 13 ust. 3 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 j.t.):

a)Zarządów dróg,

b)Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,

c)wykorzystywanych w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

d)pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, e)autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły.

2.Pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").

3.Służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samo-chodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.

4.Pojazdów przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, lub którym wydano decyzje o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym, po uprzednim zarejestrowaniu w bazie pojazdów uprzywilejowanych, dla których ustalono zerową stawkę opłaty w SPP.

5.Pojazdów służb pogotowia technicznego prowadzących serwis i konserwację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych.

6.Pojazdów komunikacji miejskiej.

7.Oznakowanych pojazdów TAXI na wyznaczonych dla nich miejscach postojowych.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

1.  Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, może złożyć reklamację w Biurze Obsługi Mieszkańców tut. Urzędu Miasta Otwocka w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Do reklamacji muszą być dołączone uzasadniające ją, wiarygodne dokumenty, np. oryginał biletu kontrolnego z wpisanym poprawnie numerem rejestracyjnym.

3. Trybu odwoławczego od nieuznanej reklamacji nie przewiduje się.

4. W przypadku uznania reklamacji, wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

5. Nieuwzględnienie złożonej reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o wyniku jej rozpatrzenia.

6. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w Uchwale nr XVI/155/19 Rady Miasta Otwocka podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Nr konta Strefy Płatnego Parkowania: 97 8001 0005 2001 0007 9875 0063

 

Z Miastem Otwock przy Strefie Płatnego Parkowania współpracują:


W zakresie możliwości płatności kartą - https://www.pep.pl/

W zakresie możliwości płatności mobilnych https://flowbird.pl

Załącznik do pobrania: Instrukcja flowbird