Strefa Płatnego Parkowania


UWAGA! KONTROLERZY NIE SĄ UPRAWNIENI DO POBIERANIA JAKICHKOLWIEK OPŁAT!

 

W związku z deficytem miejsc postojowych w Otwocku oraz zwiększoną liczbą samochodów w naszym mieście, korzystając z doświadczenia innych miast oraz wychodząc naprzeciw wszystkim parkującym Mieszkańcom, uruchamiamy Strefę Płatnego Parkowania.

 

Co daje Strefa Płatnego Parkowania?

 

 1.     zwiększenie rotacji parkujących samochodów,

 2.     łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego

 3.     ograniczenie natężenia ruchu pojazdów.


Sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania (SPP):

- kontrola uiszczania opłat za postój pojazdów w SPP w Otwocku,

- serwis techniczny parkomatów i przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności urządzeń,

- prowadzenie postępowania windykacyjnego,

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,

- przyjmowanie skarg i wniosków.

 

 

 I. BIURO SPP:

Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego.

Telefon:

22 779 20 01 wew. 118 i 139.

Adres e-mail: spp@otwock.pl

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA

 https://bip.otwock.pl/?bip=1&cid=1271&bsc=N

 

III. OBSZAR

Strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka:

1) w ul. Kupiecka - po południowej stronie ulicy,
2) w ul. Michała Elwiro Andriollego - na przeciwko nr porządkowych 8 i 10,
3) w ul. Pod Zegarem,
4) w ul. Michała Elwiro Andriollego - przylegające do Skweru 7 Pułku Ułanów,
5) w ul. Powstańców Warszawy - na odcinku od nr 9 do nr 13A,
6) w ul. Stanisława Staszica - przylegające do Placu Niepodległości,
7) w ul. Karczewska - przylegające do budynku o numerze porządkowym 14.

 

IV. OPŁATY

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wynoszą:

1) za pierwszą godzinę parkowania, jednorazowo w danym dniu - 0,0 zł

Aby skorzystać z darmowej godziny należy pobrać bilet i umieścić go w widocznym miejscu (na desce rozdzielczej, za przednią szybą pojazdu).

2) za drugą godzinę parkowania - 3, 00 zł;

3) za trzecią godzinę parkowania - 3, 50 zł;

4) za każdą kolejną godzinę parkowania - 2, 50 zł;

 

Link do uchwały: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/11101/

  

V. CZAS FUNKCJONOWANIA

 

Od godz. 8  do 18.

 

Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 18:00 za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr oraz za pomocą innych elektronicznych form płatności.

 

W soboty, niedziele i święta oraz 2 maja, 24 i 31 grudnia parkowanie w SPP jest bezpłatne.

 

VI. UŻYTKOWNICY DLA KTÓRYCH USTALA SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ OPŁAT

Stawką zerową opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania objęci są
następujący użytkownicy dróg:
1) kierowcy pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) oraz kartę Rodzina N + na
każdym miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania,
2) służby obsługi Miasta Otwocka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami
zewnętrznie trwale oznakowanymi,
3) służby Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki, podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami
zewnętrznie trwale oznakowanymi,
4) kierowcy pojazdów przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg publicznych Miasta
Otwocka zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej Miasta lub którym wydano decyzje
o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym, podczas wykonywania obowiązków
służbowych,
5) kierowcy pojazdów służb pogotowia technicznego prowadzących serwis i konserwację urządzeń
znajdujących się w pasach drogowych, podczas wykonywania obowiązków służbowych.

VII. OPŁATA DODATKOWA

 1. Za nieuiszczenie opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania powstaje z mocy prawa. W przypadku
stwierdzenia nieuiszczenia należnej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania wystawiane jest przez
zarządcę strefy płatnego parkowania zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, które
umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego, pod wycieraczką.
3. Zaginięcie zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, nie zwalnia kierowcy
z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
4. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku
wniesienia opłaty dodatkowej.
5. Opłatę dodatkową wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego w Otwocku, w siedzibie Urzędu Miasta
Otwocka w formie gotówki, za pomocą płatności kartą lub przelewem na wskazany w zawiadomieniu rachunek
bankowy.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 11101

6. Zarządca strefy płatnego parkowania może zwolnić z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej po
otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uiszczenia opłaty za parkowanie.
§ 4. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą
upoważnieni przedstawiciele zarządcy strefy płatnego parkowania.
§ 5. Przedstawiciele zarządcy strefy płatnego parkowania nie pobierają należności z tytułu nałożonej opłaty
dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży biletów.
§ 6. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz sprawy związane
z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmuje i rozpatruje zarządca strefy płatnego parkowania, którego
siedziba znajduje się w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

Nr konta Strefy Płatnego Parkowania: 97 8001 0005 2001 0007 9875 0063

 

Z Miastem Otwock przy Strefie Płatnego Parkowania współpracują:

 

W zakresie możliwości płatności kartą - https://www.pep.pl/otwiera się w nowym oknie

W zakresie możliwości płatności mobilnych https://flowbird.plotwiera się w nowym oknie

Załącznik do pobrania: Instrukcja flowbird