Kompetencje prezydenta

Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta, a także w Statucie Miasta i Regulaminie Organizacyjnym UM.

Prezydent w szczególności: 

 1.  reprezentuje Miasto i Urząd na zewnątrz i utrzymuje kontakty z miejscowym środowiskiem, 
 2.  przygotowuje projekt budżetu miasta oraz zapewnia i nadzoruje jego wykonanie, 
 3. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i Urzędu, 
 4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
 5. nadzoruje wykonanie zadań zleconych, 
 6. rozstrzyga spory kompetencyjne między poszczególnymi wydziałami, 
 7. ogłasza budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu miasta, 
 8. podejmuje decyzje w sprawach obronnych i ochrony ludności, w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 
 9. udziela pisemnego upoważnienia pracownikom do wydawania decyzji administracyjnych, 
 10. wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego i pracodawcy samorządowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, 
 11. wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego i pracodawcy samorządowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ustala dla nich wynagrodzenie, 
 12. ustala wynagrodzenie dla pracowników Urzędu Miejskiego wynikające ze stosunku pracy na podstawie powołania, mianowania i umowy o pracę.

W czasie nieobecności, a także w razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta jego funkcje sprawuje wyznaczony Zastępca.