Sprawozdawczość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników

Szanowni Przedsiębiorcy!

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) wprowadzona ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U z 2022, poz. 1549) spowodowała, że SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH za I kwartał 2023 r. musi zawierać niniejsze informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 2. informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
 3. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • bytowych,
  • przemysłowych;
 4. informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • bytowych,
  • przemysłowych;
   - wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 5. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
  • z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
  • spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; (OBSZAR AGLOMERACJI WYZNACZONY ZOSTAŁ UCHWAŁĄ RADY MIASTA OTWOCKA NR XXXIX/393/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Otwock. Link do uchwały zawierającej mapę - https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/13120/akt.pdf)
 6. wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
 7. informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
 8. datę sporządzenia sprawozdania;
 9. podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

W związku z powyższym Miasto Otwock udostępnia poniższy wzór sprawozdania kwartalnego (plik w załączeniu).

Ponadto informuję, że przedsiębiorcy aktualnie posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, posiadają również uprawnienia do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników.

W związku z czym, każdy podmiot zamierzający prowadzenie ww. działalności, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia jej zamiaru Prezydentowi Miasta Otwocka.

Plik do pobrania

Mapa