Samorząd

Satystyki - 2014 r.

Dochody i wydatki budżetu gminy według rodzajów w 2014 r. w mln zł:
Dochody
 1. Część oświatowa subwencji ogólnej: 22,6
 2. Subwencja ogólna: 22,6
 3. Dotacje: 18,9
 4. Dochody własne: 97,4
 5. Dochody ogółem: 138,8
Wydatki
 1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia: 45,3
 2. Wydatki bieżące: 113,6
 3. Wydatki majątkowe inwestycyjne: 15,5
 4. Wydatki majątkowe: 15,5
 5. Wydatki ogółem: 129,1

W 2014 r. wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły: 50 928 zł

Dochody budżetu gminy według udziałów w %
 1. Rolnictwo i łowiectwo: 0,1
 2. Transport i łączność: 1,5
 3. Gospodarka mieszkaniowa: 6,8
 4. Administracja publiczna: 0,3
 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 0,1
 6. Różne rozliczenia: 16,6
 7. Oświata i wychowanie: 2,2
 8. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 8,3
 9. Edukacyjna opieka wychowawcza: 0,3
 10. Gospodarka komunalna i ochorna środowiska: 8,4
 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 0,0
 12. Kultura fizyczna: 0,0
 13. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych: 54,6
 14. Pozostałe: 0,8

W 2014 r. dochody gminy na 1 mieszkańca wyniosły: 3080 zł

Dochody własne stanowiły w dochodach ogółem budżetu gminy: 70,1%

Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych wyniówsł: 44,3%

W gminie w 2014 r. 100% wydatków majątkowych przeznaczono na cele inwestycyjne.

Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły 12,0% wydatków ogółem budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy według działów w %
 1. Rolnictwo i łowiectwo: 0,2
 2. Transport i łączność: 14,6
 3. Gospodarka mieszkaniowa: 1,2
 4. Administracja publiczna: 10,7
 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 0,9
 6. Różne rozliczenia: -
 7. Oświata i wychowanie: 39,5
 8. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 14,7
 9. Edukacyjna opieka wychowawcza: 1,6
 10. Gospodarka komunalna i ochorna środowiska: 10,3
 11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 3,1
 12. Kultura fizyczna: 1,4
 13. Działalność usługowa: 0,1
 14. Ochrona zdrowia: 0,7
 15. Pozostałe: 1,1

W 2014 r. wydatki gminy na 1 mieszkańca wyniosły: 2864 zł

Środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w 2014 r.: 7,6 mln zł

 Opracowane na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Warszawie

 


Artykuły