Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 03.04.2023
Informacja dla rodziców dzieci nowych przyjętych do Przedszkola Nr 4 w Otwocku od  1 września 2023 r.
Szanowni Państwo informuję, że w czerwcu odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowych przyjętych do przedszkola od 1 września 2023r. Dokładny termin zebrania zostanie podany w czerwcu, informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.


24.03.2023
27 marca 2023 roku o godzinie 12.00 zostanie wywieszona w przedszkolu  lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Nr 4 w Otwocku na rok szkolny 2023/2024. Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane są zobowiazani do potwiedzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 27.03.2023r. do 31.03.2023r. do godziny 15.00.
Potwierdzenia woli można dokonać z wykorzystaniem jednego z podanych niżej sposobów:
  1. Potwierdzenie woli za pomocą programu rekrutacyjnego FORMICO,
  2. Pobranie druku, wypełnienie i złożenie w przedszkolu - druk dostępny tutaj
Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 4 zostanie ogłoszona dnia 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00


27.01.2023

Od 27 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola Nr 4 w Otwocku na rok szkolny 2023/2024. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3-4-5-6 letnie  zamieszkałe w Otwocku.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: www.otwock.formico.pl,
  • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.  W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek oraz oświadczenia w  przedszkolu,
  • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.
 
Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i harmonogramem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wprowadzonych  Zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwocka:  Nr 7/2023 i Nr 15/2023

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami /kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodziców/ i oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu w terminie od 27.02.2023 od godz.9.00 do 10.03.2023 do godz. 15.00.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona
w przedszkolu 27 marca 2023 r. o godz. 12.00.

 
SZCZEGÓŁOWE INORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO OTWOCKICH PRZEDSZKOLI   ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OŚWIATY MIEJSKIEJ.


WZORY DOKUMENTÓW: