Regulamin karty "Rodzina 3+"

Autor: Administrator serwisu

 1. Karta jest imiennym dokumentem wydawanym na wniosek osób uprawnionych.
 2. Wniosek o wydanie karty należy wypełnić podając dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć właściwe dokumenty:
  • w przypadku rodziców lub opiekunów kopię dowodów osobistych,
  • w przypadku dzieci które nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej, a miejscem urodzenia nie jest Otwock, odpis skrócony aktu urodzenia,
  • w przypadku dzieci uczących się w wieku do 18 roku życia kopię ważnej legitymacji szkolnej,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia kopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  • w przypadku opiekunów innych niż rodzice kopię postanowienie sądu lub inny dokument równorzędny na podstawie którego sprawowana jest opieka nad dzieckiem.
 3. Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka. Wnioskodawca przedkłada również wymagane kserokopie dokumentów oraz oryginały tych dokumentów do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców.
 4. Karta Rodzina 3+ wydawana jest bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.
 5. Kartę Rodzina 3+ wydaje się na okres jednego roku. Karta może zostać wydana na okres dłuższy niż jeden rok w przypadku, gdy najstarsze spośród niepełnoletnich dzieci nie ukończyło 16 roku życia.
 6. Karta Rodzina 3+ zawiera dane identyfikacyjne członków rodziny, posiada termin ważności oraz unikalny numer karty.
 7. Kartę Rodzina 3+ może odebrać wyłącznie wnioskodawca.
 8. Karta Rodzina 3+ ważna jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby w niej wymienionej. W przypadku dzieci które nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej tożsamość dziecka stwierdza się na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
 9. Jeżeli Kartę Rodzina 3+ wydano na podstawie błędnych informacji z przyczyny leżącej po stronie wnioskodawcy lub w trakcie jej ważności zmienił się stan faktyczny rodziny wnioskodawcy powodujący niespełnienie warunków do jej uzyskania, wnioskodawca zobowiązany jest do opłacenia świadczeń, z których korzystał na podstawie Karty tak, jakby jej nie posiadał.
 10. O każdej zmianie sytuacji rodzinnej mającej wpływ na uzyskanie uprawnień wynikających z programu Rodzina 3+ wnioskodawca Karty Rodzina 3+ ma obowiązek powiadomić wystawiającego Kartę
 11. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Rodzina 3+ osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej oraz złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Szczegółowy regulamin wydawania i korzystanie z "Karty Rodziny 3+" określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 208 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 grudnia 2013 roku dostepny w UM Otwocka, Biuro Obsługi Mieszkańców, budynek B, pokój 1

ikona strzałka Wniosek o wydanie karty Rodzina 3+