Przedszkole Miejskie nr 17

ikon adres Ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock

ikona telefon (22) 779-50-40, fax (22) 779-50-40

ikona e-mail p17@oswiata-otwock.pl 

ikona www przedszkole17otwock.pl 

p.o. dyrektora szkoły: Elżbieta Merk

Przedszkole Nr 17 zlokalizowane jest w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego „Warszawska” przy ul. Czaplickiego 7a. Placówka zajmuje parterowy budynek otoczony z trzech stron niewielkim ogrodem.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.Placówka posiada cztery sale, w których przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w grupach liczących do 25 dzieci.

Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół aktywnych,  twórczych i  poszukujących nauczycieli.

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i  kursach. 

Nauczyciel przebywając z dzieckiem na co dzień otacza je opieką tworząc klimat życzliwości, zrozumienia i szacunku.

Wspierając wszechstronny rozwój dziecka nauczycielki tworzą sprzyjające warunki do spontanicznej aktywności, do czynnego  uczestnictwa w procesie kształcenia, do intensywnego  przeżywania i poznawania świata stosując różne ciekawe zajęcia oraz  pomoce dydaktyczne.

Przedszkole pracuje w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” MEN, która realizowana jest  od 800 do1300.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Dodatkowo realizowane są programy:

 • „Zanim będę uczniem”  - Wydawnictwa Edukacja Polska
 • „Tropiciele” – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Nasze mocne strony:
 • Zdobywając przydatną w  codziennym życiu wiedzę, każde dziecko czuje się ważne i kochane.
 • Zajęcia matematyczne prowadzone są według programu wspomagania umysłowego dzieci „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Łączy ona intensywny rozwój myślenia z kształtowaniem odporności emocjonalnej. W tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci. Opracowanych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju. Warunkiem mądrego wspomagania rozwoju dzieci jest zachowanie cyklu rozwojowego i dokładne opanowanie treści łatwiejszych przed przejściem do kolejnych. 
  Treści realizowane wg metody Gruszczyk – Kolczyńskiej pomagają w stworzeniu wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju swych możliwości umysłowych.  Dziecko  uczy się według własnych możliwości i umiejętności.
 • W przedszkolu realizowany jest program plastyczny „Mali Artyści”.

Głównymi celami programu są:

 • pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania osobistego stosunku do rzeczywistości
 • kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy dzieła sztuki
 • rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
 • samorealizacja przez aktywność twórczą
 • wyrabianie odwagi w podejmowaniu samodzielnych eksperymentów plastycznych.

Przedszkole poprzez  realizację programu plastycznego „Mali Artyści” kieruje rozwojem dziecięcej twórczości wspierając jednocześnie wszechstronny rozwój dziecka. Poprzez działanie dziecko wyraża siebie, a tworząc dzieła samodzielnie czuje się kimś bardzo ważnym. Podnosi w ten sposób poczucie własnej wartości. Uczy się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i wzajemnej pomocy. Różnorodne działania plastyczne podejmowane przez dziecko nie tylko na zajęciach organizowanych z całą grupą, ale także w czasie działań plastycznych podejmowanych samodzielnie posiadają wielkie wartości wychowawcze, kształcące i poznawcze. Działania te wpływają stymulująco na ogólny rozwój dziecka.

 • Zabawa PUS-em (pomyśl – ułóż – sprawdź) Uniwersalny System Edukacji, który łączy w sobie naukę, zabawę i samokontrolę, wychowuje kształtując osobowość i charakter, uczy wytrwałości i samodzielności. Daje dziecku możliwość zdobycia, poszerzenia i utrwalenia wiedzy, w sposób aktywny i w pełni samodzielnie. PUS jest zabawką edukacyjną, która wywołuje u dziecka prawdziwą radość i satysfakcję z efektów samodzielnego działania.
 • Współpraca z Rodzicami, dobry kontakt przedszkola z domem rodzinnym dziecka to ogromny sukces w naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Planując działania mające na celu kształtowanie partnerskich relacji między przedszkolem a rodziną dziecka zwracamy szczególną uwagę na sprawy ważne dla obydwu stron. Nasza współpraca rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez dziecko progu przedszkola. Współpracując z rodzicami zachęcamy ich do udziału w życiu Przedszkola. Częsty kontakt, wymiana informacji, włączanie do działań wychowawczo-dydaktycznych czyni Rodziców współgospodarzami Przedszkola.

Formy współpracy z Rodzicami: zebrania, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości, spotkania ze specjalistami, warsztaty.

 • W przedszkolu realizowany jest  Program adaptacyjny dla dzieci nowo przyjmowanych

Głównymi celami programu są:

 • poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola
 • nawiązanie kontaktu z dziećmi i rodzicami
 • obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola 
 • stworzenie atmosfery przyjaźni i zaufania

Program adaptacyjny prowadzimy w przedszkolu od 1997 roku co roku wprowadzamy nowe elementy. Wnikliwie analizujemy efekty naszych działań,  wyciągamy wnioski do realizacji w następnym roku szkolnym. Obserwujemy z każdym rokiem, że coraz więcej rodziców z dziećmi uczestniczy we wszystkich etapach programu adaptacyjnego, doceniając jego zalety.

W Naszym Przedszkolu:
 • Raz w miesiącu przenosimy się w czarodziejski i magiczny świat teatru.
 • Cały rok bardzo się staramy być grzecznymi i  zawsze odwiedza nas Święty Mikołaj i przynosi nam prezenty.
 • Nasza swoboda ekspresji jest zauważana przez jurorów konkursów plastycznych.
 • Nie trudno w to uwierzyć ale jesteśmy małymi Aktorami. Jasełka w naszym wykonaniu wzruszają rodziców, babcie i dziadków.
 • Potrafimy zaskakiwać naszych najbliższych - Święto Babci i Dziadka, to nie tylko szarlotka, serduszko i całuski – to też  konkursy, wspólne zabawy i tańce z dziadkami i babciami.
 • Bal karnawałowy na sto par musi przeżyć każdy przedszkolak –  „Nikt nie potrafi tańczyć tak jak My”
 • Utrzymujemy stały kontakt z naszymi absolwentami, którzy chętnie odwiedzają nasze przedszkole – wspominając niesamowite chwile spędzone w naszym przedszkolu. Dzięki tym spotkaniom my-przedszkolaki poznajemy „dorosłe życie w szkole”
 • Można nas spotkać w ciekawych miejscach naszego miasta. Wycieczki dostarczają nam  wielu doświadczeń. Systematycznie chodzimy do biblioteki i wypożyczamy ciekawe książki. Byliśmy na poczcie, na dworcu PKP, w księgarni, na bazarku,  na Torfach.
 • Każdy dzień w naszym Przedszkolu to dzień wspaniałej zabawy, radości i przyjemności.