Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock

Realizacja Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego w kwocie 656 733,37 zł stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 772 627,50 zł.

Projekt

Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel projektu

Penetracja Internetu szerokopasmowego w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda wśród osób o najniższych dochodach. Ze względu na brak środków umożliwiających zakup odpowiedniego sprzętu i opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu zawężony zostaje krąg potencjalnych odbiorców treści cyfrowych.

W wyniku realizacji projektu sfinansowany został zakup sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu dla 50 gospodarstw domowych o niskich dochodach. 
66 zestawów komputerowych ulokowanych zostało w jednostkach podległych gminie Otwock, między innymi w szkołach podstawowych i gimnazjach, bibliotekach oraz w Ośrodku Psychoprofilaktyki Rodzinnej.
Projekt jest częścią strategii informacyjnej Miasta Otwocka, zapobiegania e-wykluczeniu.
Informacja o projekcie: www.wykluczenie-cyfrowe.pl