Projekt badawczy dotyczący niskiej emisji zrealizowany przez Miasto Otwock dzięki środkom Województwa Mazowieckiego

Autor: Administrator serwisu

04/12/2020

Miasto Otwock we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Politechniką Śląską oraz brytyjską firmą CPL Industries zrealizowało projekt naukowo-badawczy dotyczący ograniczenia niskiej emisji. Celem projektu było określenie efektu ekologicznego wynikającego z zastąpienia konwencjonalnych paliw węglowych stosowanych w sektorze komunalno-bytowym przez tzw. paliwa bezdymne.

 

Przedmiotem badań były domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe. Badaniami objęto 11 urządzeń w wytypowanych budynkach na terenie Otwocka, w tym kotły węglowe z ręcznym załadunkiem, piece kaflowe i pieco-kuchnie.

 

Badania polegały na rozpaleniu w instalacjach grzewczych dwóch rodzajów paliwa:  konwencjonalnego  węgla (ekogroszku), oraz tzw. paliwa bezdymnego, czyli formowanego niskoemisyjnego węgla Homefire Premium+ produkowanego przez firmę CPL Industries.

Następnie przeprowadzone zostały pomiary emisji zanieczyszczeń na wylotach z przewodów kominowych.

 

Pomiary wykonano w 2 seriach, kampaniach pomiarowych w październiku 2020 r.

 

Pomiary obejmowały emisje do atmosfery szkodliwych związków takich jak: tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), lotne związki organiczne (LZO), pyły zawieszone (TSP). Dwa wybrane obiekty objęto dodatkowo pomiarami emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym Benzo(a)pirenu.

 

Pomiary wykonała specjalistyczna firma z wykorzystaniem odcinka pomiarowego specjalnej konstrukcji, gwarantującego normowy pobór prób. W tym celu wykonana została nasada kominowa z odcinkiem pomiarowym.

 

Wyniki badań potwierdziły pozytywny efekt ekologiczny związany z zastosowaniem tzw. paliwa bezdymnego przede wszystkim w odniesieniu do ograniczenia emisji pyłu, lotnych związków organicznych (LZO) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

 

Uzyskana redukcja emisji pyłu zawieszonego wahała się w przedziale od 23% do 86% i silnie zależała od jakości procesu spalania. Przy zapewnieniu poprawnej jakości procesu spalania redukcja emisji WWA osiągnęła wartość 71%.

 

Badania potwierdziły, że zastosowanie paliw bezdymnych daje bezpośredni, natychmiastowy efekt ekologiczny, jest to zatem narzędzie skutecznie przeciwdziałające zjawisku smogu, przez ograniczenie emisji niskiej. Stanowi efektywne, przejściowe rozwiązanie na czas transformacji sektora ogrzewnictwa komunalno-bytowego.

 

Badania wykazały również, że niezależnie od rodzaju spalanego paliwa, istotne znaczenie ma prawidłowy sposób użytkowania urządzeń grzewczych.

 

Pełny raport z badań zamieszczamy poniżej do pobrania.

 

Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego podejmuje również inne działania antysmogowe:

- Określenie Programów Ochrony Powietrza oraz Planu Działań Krótkoterminowych dla wszystkich stref Województwa Mazowieckiego, w których przekroczone są dopuszczalne poziomu choćby jednej substancji w powietrzu.

- Przyjęcie tzw. Uchwały antysmogowej (Uchwała Nr 162/17 z dnia 24.10.2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego) wprowadzającej na obszarze Województwa Mazowieckiego ograniczenia i zakazy dotyczące instalacji, w których następuje spalanie paliw.

- Realizacja „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”, czyli programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego, oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji uchwały antysmogowej na Mazowszu.

 

Więcej na temat antysmogowych działań Województwa Mazowieckiego można znaleźć na stronie: www.powietrze.mazovia.pl

Raport

Sprawozdanie nr 136 /2020

Sprawozdanie - pomiary emisji substancji do powietrza

Sprawozdanie z pomiarów emisji zanieczyszczeń substancji