Problemy odorowe

Autor: Prezydent

Mapa lokalizacji

W piątek (21.10) od godziny 16.00 i w sobotę (22.10) od godziny 11.00 na terenie sąsiednich gmin Wiązowna i Celestynów odbędą się demonstracje mieszkańców, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec uciążliwości odorowych na terenie powiatu otwockiego, związanych z funkcjonowaniem dwóch zakładów tj. Amest Otwock oraz LEKARO w Woli Duckiej.

Firma LEKARO

posiada dwie instalacje zlokalizowane na terenie gminy Wiązowna położone w bardzo bliskiej odległości od granicy Otwocka.
Pierwsza z nich znajduje się przy skrzyżowaniu Szosy Lubelskiej z otwocką ulicą Narutowicza. Druga mieści się na dawnych terenach GM Records przy Szosie Lubelskiej w odległości ok. 300 metrów od pierwszej (jadąc z Wiązowny w kierunku Woli Duckiej i Celestynowa).

Instalacja SATER

(obecnie Amest Otwock) znajduje się na terenie gminy Otwock, przy granicy z gminami: Wiązowna i Celestynów. Jest oddalona o ok. 600 metrów od najbliższej instalacji LEKARO.
Tak bliskie położenie trzech instalacji stwarza problem w dokładnym zlokalizowaniu źródła odoru.

Historia powstania instalacji

 • W 1996 r. powstała Spółka Sater Otwock (lokalizacja nr 1). Od tamtej pory na składowisku nie zwiększano rocznych limitów składowania, są niezmienne od momentu powstania i wynoszą 40 tys. ton odpadów rocznie.
 • W 2006 r. firma LEKARO, rozpoczęła działalność w lokalizacji Wola Ducka przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Szosy Lubelskiej w odległości 1 km od składowiska Sater (lokalizacja nr 2). Znaczna odległość od granicy miasta sprawiła, że Miasto Otwock w postępowaniu nie mogło być uznane za stronę i nie mogło zaskarżyć decyzji. Instalacja LEKARO była rozbudowywana dzięki pozytywnym decyzjom wydawanym w imieniu starosty przez ówczesnego członka zarządu powiatu, a obecnego Wójta Gminy Wiązowna w latach 2011-2012. W 2012 r. LEKARO miało już możliwość przetwarzania ponad 1 mln ton odpadów rocznie. 
 • W 2012 Miasto Otwock, wraz z organizacjami ekologicznymi, zablokowało budowę instalacji LEKARO na działkach bezpośrednio przylegających do składowiska Sater (lokalizacja zaznaczona kolorem żółtym).
 • W 2012 roku zarówno ówczesna Wójt Gminy Wiązowna oraz Prezydent Miasta Otwocka w swoich opiniach dla WPGO (Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami) wyrazili pozytywne opinie dotyczące wpisania instalacji na ich terenach jako instalacje RIPOK.
 • W 2013 roku starosta Otwocki wydał decyzje na powstanie trzeciej instalacji (lokalizacja nr 3), zlokalizowanej pomiędzy dwoma już istniejącymi (działki GM Records). Lokalizacja, dla której kolejne decyzje były wydawane również w 2014 roku sprawiła, że obecnie w bliskiej odległości położone są aż trzy instalacje mogące powodować uciążliwości zapachowe.
  Kadry z filmu.

Kadry z programu z telewizji TVP 3, przedstawiającego działalność firmy Lekaro w tej lokalizacji. 

W ostatnich latach, zwiększył się problem uciążliwości odorowych dlatego obie instalacje zostały skontrolowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ).

ikona strzałka Informacja pokontrolna WIOŚ

W wyniku kontroli WiOŚ m.in. skierował wniosek o ukaranie firmy LEKARO do Sądu Rejonowego w Otwocku za gospodarowanie odpadami w sposób powodujący uciążliwości przez zapach.

Pozostałe postanowienia WIOŚ:

Lekaro. Żródło: facebook

LEKARO (lokalizacja nr 3)
Wg decyzji wydanej przez starostę Nr 165/2014, odpady ulegające biodegradacji powinny być magazynowane przez możliwie najkrótszy okres czasu z uwagi na właściwości gnilne oraz ewentualne możliwości odorowe. Obecny czas ich magazynowania na terenie nieruchomości nie jest uzasadniony technologicznie i organizacyjnie.
WIOŚ wskazał Starostę Otwockiego, jako organ który udzielił zezwolenia jako kompetentny do ewentualnego jej cofnięcia.

Kadr z filmu TVP

LEKARO (lokalizacja nr 2)
Firma LEKARO przystąpiła do użytkowania przebudowanej instalacji do przetwarzania odpadów bez spełnienia wymagań ochrony środowiska. Wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania tej instalacji.
WIOŚ wystąpił m.in. do Wójta Gminy Wiązowna w zakresie udzielonej przez niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Składowisko Sater

Amest Otwock (lokalizacja nr 1)
WIOŚ stwierdził naruszenie w ramach przekroczenia powierzchni eksploatacyjnej na kwaterze nr 2 o 800m2. Należy zaznaczyć, że natychmiast po zakończeniu kontroli powierzchnia eksploatacyjna na kwaterze nr 2, została zmniejszona i dostosowana do posiadanych decyzji. Po drugie na podstawie wyliczeń ilości materiałów zamawianych przez Amest, stwierdzono niewłaściwą grubość warstw izolacyjnych. Od tych wyliczeń Amest się odwołał wskazując na błędny sposób rachowania przez WIOŚ. 
Wystosowano wystąpienie pokontrolne do Marszałka Województwa informujące o wynikach kontroli.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami i stwierdzonymi nieprawidłowościami zwróciliśmy się do:
 • Starosty Otwockiego  z prośbą o przekazanie informacji o decyzji na podstawie której funkcjonuje drugi lokalizacja firmy LEKARO.
 • Wójta Gminy Wiązowna z prośbą o przekazanie informacji dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w firmie LEKARO. 
 • Spółki Amest Otwock oraz LEKARO o udostępnienie protokołów pokontrolnych.

ikona strzałka Protokół pokontrolny spółki Amest Otwock

 • Firma Lekaro odmówiła przekazania protokołu pokontrolnego

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, niezwłocznie podamy je do publicznej wiadomości.

Sukcesywnie, od 2013 roku, w powiecie otwockim narastają uciążliwości, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Trzy instalacje działające w tak bliskim sąsiedztwie, praktycznie uniemożliwiają określenie źródła uciążliwości zapachowych.  Sprawę dodatkowo utrudnia położenie firm na terenie dwóch różnych gmin.

O firmie zlokalizowanej w Otwocku wiemy wszystko: jaka prowadzą działalność i jakie posiadają zgody. Niestety nie mamy dostępu do pełnej informacji na temat funkcjonowania instalacji w gminie sąsiedniej.

Musimy mieć świadomość, że problem odorowy jest problemem ponadgminnym i nie ma innej możliwości rozwiązania go, niż współpraca gmin i powiatu.
Wielu mieszkańców Celestynowa i Wiązownej skarży się na uciążliwości odorowe spowodowane składowiskiem Amest Otwock, podobnie jak wielu mieszkańców Otwocka skarży się na uciążliwości spowodowane zakładem przetwarzania odpadów LEKARO.

W 2015 roku inicjowaliśmy, jako miasto, próby rozwiązania problemu regionalnie tj. przy współpracy trzech samorządów i dwóch firm. Niestety zarówno firma LEKARO jak i Wójt Gminy Wiązowna odmówili podjęcia rozmów.

ikona strzałka Odpowiedź Wójta Gminy Wiązowna na wystosowane zaproszenie na spotkanie

ikona strzałka Odpowiedź firmy LEKARO na wystosowane zaproszenie na spotkanie

Przez ostatnie lata miasto Otwock jest atakowane i oskarżane o tworzenie z Otwocka „zagłębia śmieciowego”, tymczasem Prezydent Miasta Otwocka nigdy nie wydał wiążącej decyzji dotyczącej rozbudowy jakiejkolwiek instalacji przetwarzania odpadów!

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania składowiska Amest Otwock dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona środowiska-RIPOKi.
Liczymy na to, że podobna transparentność pojawi się w działaniach Wójta Gminy Wiązowna jak i Starosty Powiatu Otwockiego dotyczących instalacji RIPOK działających na terenie powiatu.

W sprawach dotyczących problemów uciążliwości zapachowych prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Bud. C, (22) 779 20 01 do 6, wew. 171, e-mail: srodowisko@otwock.pl.

Zachęcamy do kontaktu i rozmowy. Informacje podawane do publicznej wiadomości, szczególnie w ostatnim okresie, często nie są zgodne z prawdą i tym samym oddalają nas od rozwiązania problemu odorowego w powiecie otwockim.

Informuję, że istnieje możliwość wejścia na składowisko Amest Otwock, w ramach grup zorganizowanych i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z Urzędem Miasta Otwock.
Prezydent Miasta Otwocka