Wymiana źródeł ciepła. Dotacje w 2015 r.

Autor: Administrator serwisu

Budynek eco

Zakończono program dotacji z budżetu Miasta Otwocka do wymiany źródeł ciepła na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego. Aby uzyskać dotację należało zlikwidować stare źródło ciepła. Nie podlegała zatem dotacji instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach. Wsparcie mogli otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość dotacji zależała od usytuowania nieruchomości, na której realizowano inwestycję. W obszarze centrum miasta oraz dzielnicy Kresy i częściowo Świder gdzie odnotowano największe przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń przyznawano dotacje o 10% wyższe niż na obszarze pozostałym.

Ogólne informacje:

Liczba złożonych wniosków: 60
Liczba wniosków niespełniających wymogów formalnych: 0 (12 wnioskodawców wycofało swoje wnioski lub nie złożyło w terminie wniosków o wypłatę dotacji)
Liczba udzielonych dotacji: 48
Kwota udzielonej dotacji: 161 971,04 zł
Liczba zlikwidowanych palenisk i kotłowni opalanych paliwem węglowym: 19
oraz źródeł ciepła wymienionych w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego: 48
Liczba zrealizowanych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej: 0
i gazowniczej: 9