kontynuacja XXX Sesji Rady Miasta

Autor:

01/07/2016 16:00

Kontynuacja XXX sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 4 lipca  2016 r. o godz. 1600 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał:

c) 20 minut przerwy;
d) w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;
e) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;
f) 20 minut przerwy;
g) w sprawie zmiany Uchwały nr V/46/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) zmienioną Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XIV/136/15 z dnia 13 października 2015r. i Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/156/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.
h) w sprawie przyjęcia od Zarządu Powiatu Otwockiego zadania zarządzania częścią dróg powiatowych nr 2762W, 2763W, 2758W, 2759W, 2761W, na terenie miasta Otwock;
i) w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta Otwocka;
j) 5 minut przerwy;
k) w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/201/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 2016 . dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu zadania: Przebudowa ronda im. Ks. Jana Raczkowskiego;
l) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej do granicy miasta Otwocka;
m) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza  w Otwocku;
n) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/189/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników i krawężników w ul. Karczewskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Matejki do wysokości dz. ew. 41 obr. 137;
o) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona w Otwocku;
p) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/186/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników i krawężników w ul. Batorego na odc. od skrzyżowania z ul. Karczewską do wjazdu do PCZ w Otwocku;
q) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/188/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników w ul. Matejki (na odc. od ul. Karczewskiej do wys. skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) oraz remoncie krawężników w ul. Matejki;
r) w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza);

r’) w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską;

s) 20 minut przerwy;

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Otwock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

5. Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok, przyjętego uchwała Nr XVI/146/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2014 r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

7. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

8. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zakończenie obrad.