Informacja dot. możliwości tworzenia spółek wodnych.

Autor: Administrator serwisu

26/04/2022

Informacja dot. możliwości tworzenia spółek wodnych na terenie Miasta Otwocka

Z związku licznymi zgłoszeniami podtopienia nieruchomości położonych Otwocku w wyniku braku konserwacji urządzeń melioracji wodnych lub innych urządzeń wodnych w dzielnicach Mlądz, Wólka Mlądzka, Świerk i Jabłonna informujemy, że:

Zgodnie z Art.  205. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2021 poz. 2233) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Zachęcamy właścicieli gruntów do tworzenia spółek wodnych w celu zaspokajania wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.

W szczególności są to zadania związane z wykonywaniem, utrzymywaniem oraz eksploatacją urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:

- ochrony przed powodzią,

- melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,

- odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia spółek wodnych, uchwalania statutu, finasowania oraz możliwości uzyskania pomocy finansowej są dostępne na stronie Powiatu Otwockiego  https://www.powiat-otwocki.pl/info/zawartosc/179/ 

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych sprawuje Starosta Otwocki

Ponadto informujemy, zgodnie z informacją przesłaną przez Wojewodę Mazowieckiego, że spółki wodne mogą się ubiegać o dotację podmiotową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności bieżącej spółek.

Wnioski o dotację należy składać do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Informacje dot. pozyskania dotacji są zamieszczone na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie https://www/gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce Co robimy-Rolnictwo i Srodowisko-Gospodarka Wodna- Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych. 

Galeria