Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta

17/06/2021 17:45

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17:45. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego miasta Otwocka

4.       Przedstawienie i zaopiniowanie sprawyrealizacji sieci kanalizacyjnej w ul. Reymonta w związku z interpelacją poselską.

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Skweru 7 Pułku Ułanów oraz Placu Niepodległości w Otwocku.

6.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2021 roku.

7.       Omówienie i zaopiniowanie pisma Spółdzielni Socjalnej Pracowni Rozwoju Kalejdoskop z dnia 17.05.2021 r.

8.       Przedstawienie sprawozdaniaz realizacji Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

9.       Przedstawienie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020, przyjętego uchwałą nr XXI/215/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 3 grudnia 2019 r.

10.    Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców (część komisji zamknięta).

11.     Sprawy różne, wolne wnioski.

12.    Zakończenie obrad.