Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. - najczęściej pojawiające się ze strony seniorów pytania i odpowiedzi

Autor: Administrator serwisu

18/05/2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

– najczęściej pojawiające się ze strony seniorów pytania i odpowiedzi

 

 

W jaki sposób rachmistrz spisowy może dokonać spisu?

 

Rachmistrze wykonują prace spisowe metodą wywiadu telefonicznego. Rozpoczęli pracę w dniu 13 maja br. Tam gdzie kontakt telefoniczny jest utrudniony rachmistrzowie będą podejmowali wielokrotne próby kontaktu w różnych dniach i o różnych porach dnia.

 

 

Czy udział w spisie jest obowiązkowy i obowiązkowe jest przekazanie wymaganych danych?

 

Osobom, które odmawiają udzielania informacji przypominamy o obowiązkowym udziale
w NSP, który obejmuje także seniorów, którym GUS stara się zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i wiedzę niezbędną do wypełnienia tego obywatelskiego obowiązku. Ponadto w przypadku uzasadnionej obawy:

  1. Respondenci mogą zweryfikować tożsamość rachmistrza na stronie: https://spis.gov.pl/ bądź dokonać spisu dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  2. Respondenci mogą sprawdzić, z jakiego nr telefonu dzwoni do nich rachmistrz. Rachmistrzowie  korzystają  z numeru: 22 828 88 88.

 

Obowiązkową formą jest samospis internetowy, metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej oraz praca rachmistrza metodą telefoniczną.

Osoby, które nie dokonały samospisu internetowego do momentu, gdy skontaktował się z nimi rachmistrz, mają obowiązek udzielić informacji rachmistrzowi i w ten sposób wziąć udział w spisie. Przekazana rachmistrzowi informacja, że osoba zamierza dopiero dokonać samospisu jest traktowana jako odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym.

 

Podanie nr PESEL, imienia i nazwiska jest obowiązkowe.

 

W związku z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 28 ust. 1 w związku z art. 10 pkt. 1) i 2) i art. 11 pkt. 3) ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

 

Ustawy i rozporządzenie regulujące podstawę podania PESEL:

 

  1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., (art. 27 mówi, że przekazywanie danych objętych spisem powszechnym jest obowiązkowe)
  2. Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (art. 57: Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie).
  3. W ustawie o NSP 2021 w art. 31. Ust. 1 zawarto: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3).

 

Na podstawie art. 89 RODO oraz art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się następujących artykułów RODO:

• prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, (art. 15 RODO)

• prawo do sprostowania danych, (art. 16 RODO)

• prawo do usunięcia danych, (art. 17 RODO)

• prawo do ograniczenia przetwarzania, (art.18 RODO)

• prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
  przetwarzania, (art. 19 RODO)

• prawo do sprzeciwu. (art. 21 RODO)

 

  1. Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. w art. 10 stwierdza, że dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).