XLVI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

13/04/2021 16:00

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta Otwocka w terminie: 21 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 16.00. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta Otwocka.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta Otwocka.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/405/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Cmentarz”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.
  „PKP I”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka znajdujących się na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Świder Zachodni bis”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka znajdujących się na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Cisowa”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka znajdujących się na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Ługi Północne-bis”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustanowienia danego roku rokiem osoby, stowarzyszenia albo wydarzenia.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za 2020 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2035.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Warsztatowa).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Piaskowa).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, nr 5, nr 9 oraz udziałów w garażu, znajdujących się w budynku położonym w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 29G stanowiących własności gminy Otwock.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony. ( ul. Zaciszna 34 i ul. W. Reymonta 79).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock  na czas określony (od poz. 1 ul. Marii Curie Skłodowskiej do poz. 33 ul. ul. Słoneczna 11).
 26. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 27. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 28. Zapytania i wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad.