Komsja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

18/03/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej zaplanowane na dzień 22.03.2021 r. nie odbędzie się z przyczyn organizacyjno-technicznych.
 
Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
    i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Rozpatrzenie wniosków radnego Andrzeja Gurdziela z dnia 11.01.2021 r. (nr: 378/21/DI, 379/21/DI).
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.