XLV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

16/03/2021 16.00

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zwołuję XLV Sesję Rady Miasta Otwocka w terminie: 24 marca 2021 roku (środa)  o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych orasz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/124/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania spółki CPI MEDIA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej w zatwierdzonym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka na 2021 rok.
 10. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 11. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.