Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

15/02/2021

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej  odbędzie się w dniu 16 lutego (wtorek) 2021 r. o godz. 16.00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 2020-2023”.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew. o nr 22/115 i 22/116 z obr. 30 położonej w Otwocku.
  5. Zaopiniowanie pisma SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku z dnia 04.02.2021 r.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.