XLI SESJA RADY MIASTA OTWOCKA w trybie nadzwyczajnym

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

11/01/2021 16:00

Na podstawie § 7 ust.1 i 4 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XLI w Sesję Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym
w terminie: 15 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 16.00.
Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Radnego Rady Miasta na działania Prezydenta Miasta Otwocka.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkanki Otwocka na pracę Urzędu Miasta Otwocka.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańca Otwocka na niewydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składającego się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, instalacji gazowej wewnętrznej, niezbędnej infrastruktury technicznej, garażu podziemnego wielostanowiskowego na samochody osobowe, miejsc parkingowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, altany śmietnikowej, stacji transformatorowej, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw, przyłączy technicznych, zieleni istniejącej i projektowanej na terenie działek nr ew. 39/6, 39/7, 39/9 w obr. 98  przy ul. Willowej w Otwocku.
  7. Zakończenie obrad.