XXXIX Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

09/12/2020 16:00

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miasta Otwocka w terminie: 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Otwocka.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Otwocka.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
 9. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 10. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 Ze względu na jawność działania Rady Miasta Otwocka obejmującą m.in. prawo obywateli do wstępu na sesje Rady, będzie ona transmitowana online.