Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

03/08/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 4
im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku przy ul. Szkolnej 31 (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. "park gier w SP 4".
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/240/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.