XXVI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

19/02/2020 16:00

XXVI Sesja Rady Miasta Otwocka: odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w dniu 27 lutego 2020 roku, godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw Nieruchomości i Przekształceń - doraźnej komisji Rady Miasta Otwocka.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (dz.12/13 obr.239).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (dz. 13/10 obr. 239).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Gospodarki Miejskiej w Otwocku ( w likwidacji).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XV/140/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przesłania petycji dotyczącej poszerzenia ul. Źródlanej kosztem terenu leśnego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie montażu oświetlenia na ul. Witkacego w Otwocku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2020-2022”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku popieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
 19. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 20. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.