XXV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

23/01/2020

XXV Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, w dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock na czas określony.
 9. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie przekazania do użytkowania monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Słowackiego 66 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Monitoring w szkołach podstawowych”.
 10. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie przekazania do użytkowania monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Monitoring w szkołach podstawowych”.
 11. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie przekazania do użytkowania monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościuszki 28 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Monitoring w szkołach podstawowych”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do użytkowania Parku Naukowego na Kresach realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Park Naukowy na Kresach”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Miasto Otwock Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych, remontu i poszerzenia chodnika oraz zmiany nawierzchni jezdni w rejonie Przedszkola nr 6 przy ul. Kubusia Puchatka 28.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu ulicy Wiśniowej.
 17. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 18. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.