Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

10/01/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. (wtorek) o godzinie 17:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu „Regulaminu przyznawania, przedłużania ważności i korzystania z Karty Rodzina N+ oraz przystępowania
        przez Partnerów do programu
pod nazwą Rodzina N+ na terenie Miasta Otwocka.”.

4.    Rozpatrzenie pisma z dnia 02.12.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 (pismo znak: 22085/19/DI) w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w związku
        z organizacją przez szkołę Powiatowego Konkursu „Olimpiada Wiedzy na 6”.

5.    Sprawy różne, wolne wnioski.

6.    Zakończenie obrad.