Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

27/12/2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do użytkowania składników mienia Gminy Otwock wykonanych w ramach robót budowlanych w 2019 r. w zakresie kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi w ramach zadania budżetowego pn. „Projekt i budowa boisk szkolnych przy osiedlu Ługi”.

5.    Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie doposażenia placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 15 przy ul. Majowej 44 w ramach zadania budżetowego pn. „Bezpieczny plac zabaw”.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.

7.    Sprawy różne, wolne wnioski.

8.    Zakończenie obrad.