XXIII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

23/12/2019

XXIII Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w dniu 30 grudnia 2019 roku, godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 4. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock na czas określony.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do użytkowania składników mienia Gminy Otwock wykonanych w ramach robót budowlanych w 2019 r.
  w zakresie kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi w ramach zadania budżetowego: „Projekt i budowa boisk szkolnych przy osiedlu Ługi”.
 6. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie doposażenia placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 15 przy ul. Majowej 44 w ramach zadania budżetowego
  pn. „Bezpieczny plac zabaw”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 8. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 9. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad