XXII Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

12/12/2019

XXII Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w dniu 17 grudnia 2019 roku, godz. 15.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Otwocka za rok szkolny 2018/2019.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania chodników oraz pobocza w ul. Wawerskiej Powiatowi Otwockiemu w ramach zadania budżetowego pn.”Projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania ekologiczno-edukacyjnej ścieżki z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania budżetowego pn. Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji o niewdrażaniu intensywnej zabudowy przy osiedlu Poniatowskiego Nr 33,35,37,39.
 12. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 13. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad