XXI Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

26/11/2019

XXI Sesja Rady Miasta Otwocka

w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

w terminie: 3 grudnia 2019 roku, godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  XVII, XVIII i XIX Sesji Rady Miasta Otwocka.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Otwock prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Batorego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30/1 z obrębu 134.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/168/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/562/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Świder Zachodni – bis”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. ew. 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Otwocka.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Miasta Otwocka pn.”Samorządowa-bis”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na nieterminowe załatwienie wniosku przez Prezydenta Miasta Otwocka.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji mieszkańców dotyczącej budowy ul. Rybnej w Otwocku.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Rady Miasta Otwocka.
 22. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 23. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad