XX Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

24/10/2019

XX Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, w dniu 29 października 2019 roku, godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie przez Panią Joannę Chmielewską ślubowania radnej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Otwocku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 6. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,  do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Otwocka pod nazwą „Reymonta”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Otwocka.
 11. Rozpatrzenie w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka Nr VII/60/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Otwocka.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Otwock w Polsce i Miastem Szumsk na Ukrainie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Otwocka.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Otwocka.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania do sprzedaży na rzecz najemców lokali stanowiących własność Gminy Otwock, ustalenia zasad ich sprzedaży oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu i wysokości stawek procentowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/94/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji i remoncie ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/153/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „SOWA — oświetlenie zewnętrzne” pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r. o udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza – etap IV.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/97/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej : etap I – projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II – projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego: etap III – projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowań.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dot. budowy ul. Poetyckiej w Otwocku na odcinku od ul. Jana Pawła II od ul. Tuwima.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Otwocka,  na brak działań Prezydenta Miasta Otwocka i Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wyegzekwowania wydanej decyzji w 2013 roku decyzji oraz na brak odpowiedzi na pisma i skargi kierowane do Urzędu Miasta.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do 6 lat przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Sportowa, ul. Karczewska, ul. Gen. K. Sosnkowskiego).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas określony (ul. Batorego).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Karczewska 47, ul. Pułaskiego).
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Karczewska 27).
 28. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 29. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 30. Zapytania i wolne wnioski.
 31. Zakończenie obrad.