Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

13/09/2019

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Rady Miasta Otwocka w zakresie działania Komisji Oświaty i Wychowania: 

a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock,

b) zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.