Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Autor: Administrator serwisu

30/10/2019

FB-otwock-opieka-wytchnieniowa-k.png

Opieka wytchnieniowa – edycja 2019

 

Urząd Miasta Otwocka informuje, iż w 2019 r. będzie realizowany program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany w dwóch modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

a)      miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b)      ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.


MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych,
w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu.

W roku 2019 ustalono limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin dla opieki wytchnieniowej, w formie o której mowa w module I, dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub w formie pobytu całodobowego na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019” – Moduł I i Moduł II proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Sosnowej 4 tel. 22 779 36 32