XII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Barbara Paylar Biuro Rady Miasta Otwocka

22/05/2019 16.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji VII, VIII, IX i X/2019.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazw stacji pasażerskich kolejowych na terenie miasta Otwocka.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji i remoncie ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Otwockim, Gmina Karczew a Gminą Otwock realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocki do ul. Ciepłowniczej w Karczewie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania: „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocki do ul. Ciepłowniczej w Karczewie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu remontu chodników
  w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego i w ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Otwockiem z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Otwocka.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Otwocka, prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr ew. 17/7 z obr. 234, stanowiącej drogę wewnętrzną.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (pawilony handlowe przy ul. Orlej).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określonych (ul. T. Ślusarskiego, ul. S. Wyspiańskiego, ul. A. Mickiewicza,
  ul. F. Chopina, ul. E. Orzeszkowej, ul. Świerkowa, ul. Wiązowska, ul. Ługi).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 24. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 25. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad.