Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

08/05/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r.

godzina: 16:30

w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka bud. A

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Zaopiniowanie wniosku:

a)      Mieszkańców Otwocka w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dz. 10/2, obr. 12).

b)      Mieszkańców Otwocka w sprawie podziału obszaru na mniejsze części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Wólka Mlądzka”,

4.       Zapytania i wolne wnioski.
5.       Zakończenie obrad.