XXVI nadzywczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

XXVI sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 04 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  2. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2016 r.;
  3. zmieniająca uchwałę nr XXIII/200/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;
  5. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021;
  6. w sprawie nadania nazwy ulicy (skwerowi);
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;
  8. w sprawie przystąpienia przez Miasto Otwock do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych;
  9. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przyjętego do realizacji, określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Parku Miejskiego wraz ze Skwerem Lennestad i Skwerem VII Pułku Łączności;
  10. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Otwocka na lata 2015-2020";
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.