V nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

22/01/2019 18:30

Na postawie § 9 ust. 3 Statutu Miasta Otwocka oraz wniosku Prezydenta Miasta Otwocka  z dnia 18 stycznia 2019 roku, zwołuję V nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Otwocka 
w terminie: wtorek 22 stycznia 2019 r. o godz. 1830
w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka.


(link do zapisu wideo)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock oznaczonych jako działki nr 90/7, nr 90/8, nr 99/1, nr 99/5, nr 193 z obr.43 położonych w Otwocku przy ulicy Staszica.

      4. Zakończenie obrad.