LXXIV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

24/09/2018 12.00

LXXIV Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie kwestii budowy Szkoły Nr 8 w Wólce Mlądzkiej – sprawozdanie Prezydenta Miasta z podjętych działań.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie uchylenia Uchwały XLIX/392/2006 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 września 2006 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Świder Zachodni”;

b)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Świder Zachodni-bis”;

c)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I – Świder Zachodni”;

d)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz”;

e)    w sprawie uchylenia Uchwały Rady  Miasta Otwocka nr XXXVII/304/2005 z dnia 13 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

f)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”;

g)    w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka Nr LXXI/557/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. ew. 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku ( w związku z uwagami  Wojewody do podstawy prawnej, konieczność zmiany w tym zakresie);

h)    w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia statusu ochronnego lasów ochronnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

i)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obręb 32”;

j)      w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”;

k)    w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku;

l)      w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu;

m)    w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezrobotnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

n)     w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez pełnomocnika właścicieli budynków położonych w Otwocku przy ul. M………….25, M……….. 27 oraz M………… 29 w Otwocku na Prezydenta Miasta Otwocka;

o)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Wyspiańskiego);

p)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego (ul. Niezapominajki);

q)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Wojska Polskiego);

r)      w sprawie przekazania do użytkowania parku sportowo rekreacyjnego na Kresach u zbiegu ul. Czecha i ul. Ambasadorskiej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn., „park sportowo rekreacyjny na Kresach;

s)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

t)        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock;

u)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wiązowna a Gminą Otwock w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku Gmina Wiązowna,

v)      w sprawie nadania mostowi drogowemu na rzece Świder nazwy: „100-lecia Odzyskania Niepodległości”;

w)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Otwocka na rok 2018;

x)      w sprawie zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027;

y)      w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Prokuratora Rejonowego w Otwocku.

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

7. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.