LXX Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

06/08/2018 18.00

LXX Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 09 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta.

4. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 2/20 części stanowiących własność Gminy Otwock w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. ew. nr 130 obr. 0001 Ciężkowice, położonej w Ciężkowicach przy ul. Jastrzębskiej 28 powiat tarnowski woj. małopolskie,

b) w sprawie zmiany nazwy ul. Prof. Stefana Kazimierza Malawskiego na ul. Neutralna,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony ( ul. Mickiewicza),

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Staszica),

e) w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w OPWiK Sp. z o.o.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

6. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Otwocka.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.