LXVII sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

25/05/2018 16.15

LXVII sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 r. o godz. 16.15 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miasta.

4.   Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:

a)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników  i krawężników w ulicy Świderskiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Górnej;

b)    w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na okres od 11 czerwca 2018 do 10 czerwca 2021;

c)    w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka;

d)    w  sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Miasta Otwocka;

e)    w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2018;

f)    w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otwock położonej w Otwocku przy ulicy Orzeszkowej 4;

g)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Kaczeńców);

h)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność i współwłasność Gminy Otwock na czas określony;

i)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Otwock na czas określony (ul. Grochowska 242);

j)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Kościuszki 5/7, ul. Karczewskiej 27);

k)    w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok;

l)    w sprawie zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetowego;

m)    w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027;

n)    w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Otwocka oraz zasad ich przyznawania i wypłacania;

o)    w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Otwocka i brak reakcji gminy Otwock na wezwanie usunięcia naruszenia prawa po przez przystąpienie do procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

p)    w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Terytorialnego;

q)    w sprawie zmiany uchwały Nr. LXIV/502/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia  „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Otwocka w 2018 roku”;

r)    w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/495/2018 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Otwockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku

5.   Zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie obrad.