Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

24/05/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w piątek 25 maja 2018 r. o godz. 16.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Rozpatrzenie wniosku  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Otwocku w sprawie przyznania środków finansowych na ryczałt samochodowy dla pracownika szkoły.

3. Zaopiniowanie niżej wymienionych projektów uchwał:

  a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok;

  b) w sprawie zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego na finansowania planowego deficytu budżetowego;

  c) w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027;

  d) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Otwocka oraz zasad ich przyznawania i wypłacania;

  e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników   krawężników w ulicy Świderskiej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Górnej;

  f) w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru 4. Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Terytorialnego;

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.