Komisja Oświaty I Wychowania

Autor: Administrator serwisu

20/03/2018 18:00

 w czwartek, 22 marca 2018 roku o  godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Otwocka budynek C pok 5a.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Otwock jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock;
  4. Sprawy różne, wolne wnioski;
  1. Zakończenie obrad.