Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

01/03/2018 18:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Srodowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę, 7 marca 2018 roku o godz. 18:00 w budynku C pok 5 A Urzędu Miasta w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/391/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 20107 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka (pismo Prezydenta Miasta Otwocka z 13 lutego 2018 r.).
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w prawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "PKP I", "Klonowa", "Cmentarz", "Łudi Północne-nos" oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/95/2017 z 20 listopada 2007 (wszystkie sprawy ujęte w piśmie Prezydenta Miasta Otwocka z 13 lutego 2018 r.).
  3. Sprawy różne.