Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

23/10/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w środę 25 października 2017 roku o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz omówienie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Gminy Otwock oraz zasad wnoszenia opłat dzierżawnych.

3. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie:

a)  nabycia przez Gminę Otwock niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. 9/2 z obr. 2 przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej – ulicy Turystycznej.

b)  wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat z dotychczasowymi najemcami umów najmu następujących lokali:

- lokalu użytkowego o powierzchni 51,97 m2  znajdującego się w budynku usytuowanym przy ul. Michała Andriollego 18 w Otwocku.

- lokalu użytkowego o powierzchni 57,58 m2  znajdującego się w budynku usytuowanym przy ul. Michała Andriollego 18 w Otwocku

c)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock ozn. jako działka nr 72/9 w obr. 49, położonej w Otwocku przy ul. Andriollego.

d)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock ozn. jako działka nr 13 w obr. 93 położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.