Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

Autor: Gazeta Otwocka

21/09/2017

W dniu 5 września br. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badał prawidłowość uchwały Rady Miasta Otwocka z dnia 2 sierpnia br. w sprawie zmian w uchwale Budżetu Miasta Otwocka na 2017 rok.

Podczas posiedzenia Składu Orzekającego Kolegium RIO, Prezydent Miasta Otwocka był reprezentowany przez Wiceprezydenta Piotra Stefańskiego oraz Sekretarza Miasta Przemysława Zaboklickiego. Rada Miasta nie miała formalnego pełnomocnika. 

RIO stwierdziła wewnętrzną niespójność i niezgodność zapisów w podjętej uchwale z obowiązującym prawem. Wskazywała także, że Rada Miasta dokonała przesunięć środków finansowych bez konsultacji z organem wykonawczym. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdził, że  Rada Miasta, powinna współpracować z Prezydentem przy uchwalaniu budżetu oraz zwrócił uwagę na fakt, że przekazana uchwała nie została podpisana przez Przewodniczącego Rady Miasta.

RIO zobowiązała Radę Miasta Otwocka do naprawy popełnionych błędów – do dnia 5 października br. Jeśli do tego dnia Radni nie podejmą uchwały zostanie wydane rozstrzygnięcie nadzorcze.

DO POBRANIA:

Uchwała Nr 18.120.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2017 roku