Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Autor: Ochrona Środowiska

30/06/2017

W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zmianie ulegają między innymi przepisy dotyczące usuwania drzew na działkach innych niż leśne (tj. oznaczonych w ewidencji gruntów symbolami innymi niż „Ls”).

W myśl nowych przepisów, na gruntach innych niż leśne, bez zezwolenia Prezydenta Miasta posiadacz nieruchomości będzie mógł usunąć drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku drzew o obwodach większych niż wymienione powyżej, posiadacz nieruchomości musi uzyskać ZEZWOLENIE lub dokonać ZGŁOSZENIA zamiaru wycinki do Urzędu Miasta.

  1. Podmioty inne niż osoby fizyczne, oraz osoby fizyczne chcące dokonać wycinki na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą uzyskać ZEZWOLENIE Prezydenta Miasta na usunięcie drzew.
  2.  Osoby fizyczne chcące usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać ZGŁOSZENIA w Urzędzie Miasta zamiaru usunięcia drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Urząd Miasta, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew w terenie. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Urząd może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić wyłącznie w sytuacji, jeżeli Urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie może nastąpić tylko i wyłącznie po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Za usunięcie drzew:

  • bez wymaganego zezwolenia,
  • bez dokonania zgłoszenia,
  • przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Urząd,
  • pomimo sprzeciwu wniesionego przez Urząd,

wymierzana jest administracyjna kara pieniężna. Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów wysokość kary wynosi: 500 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa, oraz 200 zł za 1 m2 powierzchni krzewów. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów wyda rozporządzenie, w którym określi wysokość stawek opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów.

Szczegółowe informacje na temat nowych przepisów można uzyskać w Urzędzie Miasta Otwocka, bud. C pok. 4, Tel. (22) 779-20-01 wew. 171, e-mail: srodowisko@otwock.pl

Osoby kontaktowe w przedmiotowej sprawie: Pan Jakub Grzywacz i Pani Elżbieta Mazek.


Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

DRUK ZGŁOSZENIA w sprawie wycinki drzew dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prwadzeniem działalności gospodarczej - do pobrania.