Uchwały Rady Miasta Otwocka

ikona strzałka Uchwała nr XV/130/19, z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka

ikona strzałka Uchwała nr VII/61/19 z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. 2019.3243) 

ikona strzałka Uchwała nr LXVII/509/18, z dnia 28 maja 2018r.  w sprawie wymagań, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalości w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka. (załącznik do uchwały)

ikona strzałka Uchwała nr XXXI/251/16, z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ikona strzałka Uchwała nr XXXI/250/16, z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ikona strzałka Uchwała nr XXXIII/352/13, z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi