Stypendia sportowe

Gmina Otwock finansuje okresowe gminne stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendia mogą być przyznane osobom zamieszkałym na terenie Gminy Otwock - zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Otwock lub niezrzeszonych w klubach sportowych o ile ich uczestnictwo w sporcie łączy się z promowaniem Miasta Otwock.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego, w którym jest on zrzeszony. Do wniosku dołączamy:
 1. kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki,
 2. kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 3. oświadczenie zawodnika czy jest zatrudniony lub związany kontraktem na podstawie umowy o pracę lub umową cywilno-prawną w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej,
 4. odpis wpisu do właściwego rejestru w wypadku klubów,
 5. oświadczenie zawodnika, iż nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne,
 6. plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy,
 7. oświadczenie, że jest mieszkańcem Gminy Otwock,
 8. oświadczenie o rozliczaniu z dochodu w tutejszym Urzędzie Skarbowym,
 9. opinia szkoły
Wnioski o przyznanie stypendiów wraz ze wszystkimi dokumentami składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka:
 • do dnia 31 grudnia - na pierwsze półrocze roku następnego (1 stycznia - 30 czerwca)
 • do dnia 31 sierpnia - na drugie półrocze roku bieżącego (1 lipca - 31 grudnia)

 

WNIOSKI DO POBRANIA
ikona strzałka Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Otwocka
ikona strzałka Oświadczenie
ikona strzałka Warunki przyznawania stypendium
ikona strzałka Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
ikona strzałka Plan przygotowań i startów

Wydział Kultury i Promocjii 
Urzędu Miasta Otwock
(22) - 788-37-18
(22) - 779-20-01 wew. 170, 191
kultura@otwock.pl, mretman@otwock.pl


Pliki do pobrania