Skargi na odory i związane z tym wystąpienia Prezydenta Miasta Otwocka

 1. 16.03.2015 r. - pismo do Sater-Otwock w sprawie działania agregatu instalacji eksploatowanej przez EnerG w związku z emisją odorów ok. 10.03.2015
 2. Odpowiedź Spółki z dnia 24.03.2015 - przekazanie raportu w spr. zatrzymań agregatu
 3. 19.03.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie wyników badania wód z piezometrów i rowu opaskowego z ostatnich 5 lat (monitoring składowiska);
 4. 24.03.2015 r. - przekazanie wyników przez Sater-Otwock;
 5. 07.04.2015 r. - przekazanie wyników Radzie Miasta;
 6. 07.04.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie informacji dotyczącej funduszu rekultywacyjnego składowiska;
 7. 15.04.2015 r. - odpowiedź Sater-Otwock - informacja o kwocie funduszu;
 8. 30.04.2015 r. - przekazanie w/w informacji Radnym;
 9. 30.04.2015 r. - pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie badania powietrza w rejonach zamieszkania ludności pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 10. Odpowiedź PPIS z 13.05.2015 - badania prowadzone przez PPIS tylko w zakładach pracy, natomiast nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska - WIOŚ
 11. 08.05.2015 - przekazanie Spółce Sater-Otwock skarg Mieszkańców i notatek pracowników Urzędu Miasta z wizji w terenie, z wezwaniem do podjęcia działań ograniczających uciążliwość;
 12. 08.05.2015 r. - pismo do WIOŚ Delegatury w Radomiu i w Mińsku Maz. Wniosek o podjęcie działań w celu wyeliminowania uciążliwości Lekaro i Sater-Otwock;
 13. 08.05.2015 - pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku. Złożenie wniosku o podjęcie działań w celu wyeliminowania uciążliwości Lekaro i Sater-Otwock;
 14. 12.05.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie instrukcji eksploatacji składowiska;
 15. Odpowiedź Sater-Otwock z 19.05.2015 r. - przekazanie instrukcji eksploatacji;
 16. Pismo Sater-Otwock z 21.05.2015 r. - zastrzeżenie nieudostępniania instrukcji osobom trzecim;
 17. 17.06.2015 - pismo do Komendy Powiatowej Policji w sprawie podejmowanych działań (Odpowiedź na pismo KPP) 
 18. 17.06.2015 r. - wystąpienie do Sater-Otwock Sp. z o.o. o informację, jakie działania zostały podjęte w okresie od spotkania w UM Otwocka w dniu 26.03.2015 w celu ograniczenia uciążliwości składowiska
 19. 22.06.2015 r. - odpowiedź z Sater-Otwock - opis podjętych działań. Ograniczenie pola eksploatacji, wyk. warstwy izolacyjnej, montaż filtra na przepompowni odcieków, wydłużenie rury tłocznej odcieków w zbiorniku, ustalenie zakresu prac dot. instalacji odgazowania składowiska, prowadzenie ciągłego oprysku preparatem ograniczającym emisję odorów; Informacja o kontrolach WIOŚ i PPIS na składowisku;
 20. 19.06.2015 r. - pismo Sater-Otwock Sp. z o.o. uprzedzające o możliwych uciążliwościach w związku z rozpoczęciem prac nad wykonaniem studni odgazowujących na składowisku;
 21. 18.06.2015 r. - wystąpienie do Starosty Otwockiego o informację, czy zgodnie z wnioskiem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nałożył na Sater-Otwock Sp. z o.o. oraz PPHU Lekaro obowiązek sporządzenia przeglądów ekologicznych instalacji ;
 22. 08.07.2015 r. - odpowiedź Starosty - informacja, że przekazał przedmiotową sprawę w zakresie Sater-Otwock zgodnie z właściwością do Marszałka Woj. Mazowieckiego (na podstawie art. 378 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska) natomiast w sprawie PPHU Lekaro Starosta uznał za wystarczające dotychczasowe działania WIOŚ i nie znalazł podstaw do nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego;
 23. 22.06.2015 r. - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o informacje dotyczące ewentualnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców w związku z emisją odorów z instalacji zagospodarowania odpadów ( związku z pismem PPIS które wpłynęło 17.06.2015);
 24. Odpowiedź PPIS z 13.07.2015 - uszczegółowienie informacji dot. odnotowanych przypadków zgłoszeń do przychodni lekarskich z problemami zdrowotnymi mogącymi wynikać z emisji odorów oraz wyjaśnienie, że odpowiedź w zakresie wpływu przedmiotowych zakładów na zdrowie ludzi mają dać przeglądy ekologiczne, o których nałożenie wystąpił do Starosty Otwockiego Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie;
 25. 22.06.2015 - wystąpienie do Spółki Sater-Otwock o zgodę na zainstalowanie kamer monitoringu na terenie składowiska
 26. 21.07.2015 r. - odmowa wyrażenia zgody na monitoring wizyjny przez Sater-Otwock;
 27. 25.06.2015 - przekazanie Spółce Sater-Otwock oferty firmy "Nasza Sakiewka" dotyczącej stosowania środka ograniczającego odory;
 28. 29.06.2015 r. - informacja Spółki Sater- Otwock z prośbą o ustalenie terminu spotkania z przedstawicielem firmy "Nasza Sakiewka";
 29. 26.06.2015 r. - wystąpienie do Sater-Otwock o informacje dotyczące drogi dojazdowej do składowiska w związku z informacją zgłoszoną na Sesji Rady Miasta 23.06.2015 w sprawie nieuregulowanego dojazdu do składowiska;
 30. Odpowiedź Sater-Otwock z 30.06.2015 w sprawie aktualnego stanu drogi i prowadzonego postępowania w Gminie Celestynów w spr. warunków zabudowy dla dojazdu do składowiska przesuniętego całkowicie na teren nieruchomości należących do Spółki;
 31. 08.07.2015 r. - pismo do Starosty Otwockiego wnioskujące o dokonanie kontroli przeprowadzonych postępowań i wydanych decyzji dla zakładów zagospodarowania odpadów, w tym składowiska Sater-Otwock oraz o nałożenie obowiązku sporządzenia przeglądów ekologicznych dla zakładów zagospodarowania odpadów, w tym składowiska Sater-Otwock ;
 32. Odpowiedź Starosty z 03.08.2015 r. - odesłanie do pisma z dnia 08.07.015 (pkt XI);
 33. 15.07.2015 - pismo Prezydenta Miasta Otwocka z zaproszeniem na spotkanie w dniu 17.08.2015 r. skierowane do Sater-Otwock Sp. z o.o., PPHU Lekaro, Starosty Otwockiego i Wójta Gminy Celestynów - spotkanie w celu omówienia możliwych wspólnych działań w sprawie ograniczenia uciążliwości instalacji zagospodarowania odpadów;
 34. Na zaproszenie odmownie odpowiedział Wójt Wiązowny i PPHU Lekaro;
 35. Sater-Otwock Sp. z o.o. zwróciła się o zmianę terminu spotkania z uwagi na brak możliwości uczestnictwa w wyznaczonym terminie, ponadto skierowała do Prezydenta Miasta Otwocka wniosek o dodatkowe informacje przed ewentualnym nowym terminem spotkania;
 36. 13.08.2015 r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do wszystkich w/w zaproszonych na spotkanie informację o konieczności przesunięcia terminu spotkania;
 37. Na powyższe ponowną odmową uczestnictwa w spotkaniu w ewentualnym innym terminie odpowiedziało PPHU Lekaro;
 38. 15.07.2015 i 14.08.2015 - wystąpienie do Starosty Otwockiego o udostępnienie kopii projektu budowlanego składowiska - oczekiwanie na wycenę kopii;
 39. 20.07.2015 - zorganizowane przez Prezydenta Miasta Otwocka spotkanie przedstawicieli Spółki Sater-Otwock z władzami Miasta Otwocka - Prezydent Miasta Otwocka, Radni Miasta Otwocka m.in. w sprawie wyjaśnienia niejasności zgłaszanych przez Radnych związanych z eksploatacją składowiska;
 40. 27.07.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o przekazanie protokołów pokontrolnych WIOŚ z kontroli składowiska w związku z wątpliwościami Radnych odnośnie prawidłowości sposobu składowania odpadów - kompostu niespeł. wymagań i osadów ściekowych;
 41. Odpowiedź Sater-Otwock z 13.08.2015 - odmowa przekazania protokołów pokontrolnych;
 42. 06.08.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock o wyrażenie zgody na wykonanie odwiertów na składowisku w związku z wnioskiem z Sesji Rady Miasta Otwocka z dnia 30.07.2015;
 43. Odpowiedź Sater-Otwock z 27.08.2015 - odmowa wyrażenia zgody na wykonanie odwiertów na składowisku (przekazane Radzie Miasta Pismem z dnia 18.09.2015);
 44. 07.08.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Sater-Otwock z żądaniem natychmiastowego wstrzymania przyjmowania odpadów na składowisko w okresie występujących upałów;
 45. Odpowiedź Sater-Otwock 13.08.2015 - odmowa realizacji w/w żądania wraz z uzasadnieniem;
 46. 17.08.2015 - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do WIOŚ o udzielenie informacji dot. kontroli składowiska Sater-Otwock, w szczególności w zakresie prawidłowości składowania odpadów: kompostu nieodpowiadającego wymaganiom oraz ustabilizowanych osadów ściekowych;
 47. Odpowiedź WIOŚ 25.08.2015 - brak zastrzeżeń do sposobu eksploatacji składowiska - prowadzona jest zgodnie z instrukcją eksploatacji i posiadanymi pozwoleniami, jedyne stwierdzone w 2010 i w 2011 nieprawidłowości dotyczyły braku pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie wód odciekowych ze składowiska do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - od 2012 r., Spółka posiada już pozwolenie wodno-prawne w tym zakresie;
 48. 03.09.2015 r. - wizja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na składowisku w sprawie drogi dojazdowej na skarpie - w wizji wzięli udział pracownicy Wydziału GGRL i Ochrony Środowiska; z oględzin został spisany protokół - prowadzący oględziny pracownicy PINB na miejscu nie wskazywali uchybień, nie wpłynęło jednak jeszcze stanowisko PINB w przedmiotowej sprawie;
 49. 28.09.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Marszałka Województwa Mazowieckiego o informację o podjętych krokach w związku z przekazaniem przez Starostę Otwockiego sprawy nałożenia obowiązku sporządzenia przez Sater-Otwock Sp. z o.o. przeglądu ekologicznego składowiska (pkt XI) 
 50. 29.09.2015 r. - wystąpienie Prezydenta Miasta Otwocka do Wójta Gminy Celestynów o udzielenie informacji dot. postępowania w spr. wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu pod drogę dojazdową do składowiska na działkach 50, 51, 52 w Glinie, gm. Celestynów.