Badania i pomiary związane z instalacjami zagospodarowania odpadów

Pomiary geodezyjne składowiska

18.05.2015 r. - zlecono geodecie Arturowi Żelazowskiemu, wykonanie pomiarów geodezyjnych składowiska;
Wyniki pomiarów zostały przedłożone w dniu 28.07.2015 r. i przekazane wraz z pismem z dnia 06.08.2015r. Radnym Miasta Otwocka

Pomiary odorów - instytut odlewnictwa w Krakowie

17.06.2015 r. zawarto umowę z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie w sprawie pomiaru odorów wokół instalacji Sater- Otwock i PPHU Lekaro
W czerwcu, lipcu i sierpniu pobierane były próbki powietrza - w czerwcu przez pracowników Instytutu, w lipcu i sierpniu (dwukrotnie) przez Mieszkańców osiedli Świerk i Jabłonna - do przekazanych przez Instytut próbników i przesłane do Krakowa.
Zgodnie z umową Instytut Odlewnictwa przekazał Prezydentowi Miasta Otwocka wyniki badań - w załączeniu sprawozdanie z badań wraz z wynikami do pobrania .

Oświadczenie Jolanty Zagórskiej - Właściciela firmy P.P.H.U "LEKARO" z dnia 8 grudnia 2015r.:
"W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka sprawozdania z pomiarów odorów wokół instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Otwock z użyciem mobilnego analizatora typ zNose 4300 przeprowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie wyjaśniam, iż informacje zawarte w ww. sprawozdaniu, iż jakoby w dniach i godzinach dokonywania pomiarów (t. 18.06, 19.06, 27.07) zakład RIPOK LEKARO nie pracował są nieprawdziwe, bowiem zakład pracuje w systemie trzyzmianowym, wobec czego w dniach (i godzinach) dokonywania pomiarów zakład pracował. Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie zawarte w pkt. 9 na stronie 13 sprawozdania z pomiarów, wedle którego niemożliwa była do ustalenia charakterystyka związków emitowanych przez zakład z uwagi na to, że zakład nie pracował. Jako że zakład pracował w chwili pobierania próbek przez Instytut Odlewnictwa, dowodzi to jednoznacznie, że zakład nie emituje związków powodujących uciążliwości zapachowe."

Pomiary mikrobiologiczne

14 września b.r. zawarta została umowa z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny na badanie powietrza wokół instalacji Sater-Otwock i PPHU Lekaro pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych - bakterie i grzyby chorobotwórcze;

14.09.2015 r. - pobrano próbki powietrza w 6 punktach w sąsiedztwie w/w instalacji;
ikona strzałka Wyniki badań: sprawozdanie z badań do pobrania, interpretacja wyników do pobrania