Projekt Regulaminu Komisji

REGULAMIN SPOŁECZNEJ KOMISJI/RADY KONSULTACYJNEJ - DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH

na terenach okalających Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK

§ 1

Regulamin określa zakres działania, organizację oraz tryb pracy Społecznej komisji / rady konsultacyjnej do rozwiązywania problemów środowiskowych, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2

 1. Komisja jest pomocniczym ciałem opiniodawczym, konsultacyjnym i doradczym Prezydenta Miasta Otwocka, zwanego dalej „Prezydentem”. 
 2. Do zakresu działania Komisji należy opiniowanie, konsultacje, doradztwo w sprawach:
  1. eliminacji uciążliwości związanych z sąsiedztwem RIPOK-ów, głównie odorów na terenach zwyczajowych dzielnic Miasta Otwocka, zwanych dalej „Terenem”: Wólki Mlądzkiej, Jabłonny i Świerku; 
  2. zwalczania uciążliwości wywołanych przez RIPOK-i znajdujące się na terenie Miasta Otwocka i gmin sąsiednich; 
  3. inicjowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie powstawania negatywnych oddziaływań na środowisko oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności; 
  4. Prezydent może zgłosić inne tematy/sprawy będące przedmiotem działania Komisji. 

§ 3

 1. 1. W skład Komisji wchodzi 7-9 członków wywodzących się spośród mieszkańców Terenu, którzy zgłosili swoją kandydaturę i otrzymali poparcie lokalnej społeczności (lista poparcia powinna zawierć co najmniej 10 podpisów mieszkańców Terenu). 
 2. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów o składzie komisji decyduje Prezydent/ losowanie / głosowanie 
 3. Skład Komisji, na wniosek wybranych członków może zostać uzupełniony przez przedstawicieli organizacji pro – ekologicznych w ilości nie więcej niż 5 oraz pracowników naukowych-ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i wpływu jego zanieczyszczeń na zdrowie i życie w ilości nie więcej niż 3. 
 4. Członków Komisji, (w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego,) powołuje i odwołuje Prezydent na okres 2 lat (do określonej sprawy/ do czasu rozwiązania istniejącego problemu, itp.). 
 5. Przewodniczącego i jego zastępcę wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym spośród swego grona./wybiera Prezydent/ 
 6. W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji, jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego Komisji. 
 7. Z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącemu, jego zastępcy a także pozostałym członkom Komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 4

 1. Komisja może wyłonić spośród swych członków zespół lub zespoły do opracowywania poszczególnych zagadnień, o których mowa w § 2. 
 2. Uzgodnione stanowisko zespołu przedstawione jest Komisji (w formie pisemnej). 

§ 5

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji samodzielnie lub na wniosek Prezydenta, zawiadamiając członków Komisji i Prezydenta o terminie, miejscu i przewidywanym porządku posiedzenia, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 
 2. Prezydent wraz z Przewodniczącym Komisji ustalają porządek obrad. 
 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 6 razy w ciągu roku. 
 4. Prezydent lub Przewodniczący Komisji w porozumieniu z Prezydentem może zapraszać na posiedzenie Komisji członków innych organów opiniotwórczych, przedstawicieli specjalistycznych jednostek organizacyjnych, ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i jego oddziaływania na zdrowie oraz inne osoby, których udział w posiedzeniu może okazać się niezbędny. 

§ 6

 1. Komisja wyraża swoją opinię w formie uchwał. 
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. 
 3. Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie podjęte uchwały Prezydentowi. 

§ 7

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant. 
 2. Do protokołu z posiedzenia Komisji załącza się dokumenty rozpatrywane przez Komisję w trakcie posiedzenia oraz inne, które Przewodniczący uzna za niezbędne. 

§ 8

Obsługę techniczno-administracyjną Komisji, w tym protokołowanie zapewnia Prezydent poprzez Urząd Miasta Otwocka.